סימניות

משחק pocalypse - הציפ באינטרנט

                                  Pizza-pocalypse קחשמ

pocalypse - הציפ (Pizza-pocalypse):

.םיעלות לש ןונגסב שדח שגרמ קחשמ אוה ןאכ .םיעשורמה םירוציה תא בנג ךרבח .ביואה תא דימשהלו םימוקימה לכ תא רובעל איה ךלש המישמה .המיחל יעצמאו דויצ לש בחר ןווגמ ךל היהי ,ךכ םשל .םייאבצ םיגשומב םהלש תולוכיה תא ןויעב וארק .תודוכלממ ענמיהל .חילצתש םנורשיכ גטרטסא תוארהל .הלשמ םירושיכ שי סובה תוכחל ךרטצת ףוסב .ותוא חצנת התא יכ םינימאמ ונחנא לבא .טלחהב בצקומ ןמז ךותב רומשל ךירצ התא יכ רוכז
" "