סימניות

משחק אמג תוצלפמ vs םימקונה באינטרנט

                                  Avengers vs Gamma Monsters קחשמ

אמג תוצלפמ vs םימקונה (Avengers vs Gamma Monsters):

.אמג תוצלפמ ופקת םדא ינב בשייל יכ תכל םיבכוכהמ דחא לע .םימקונה תווצ לש ועויס תא שקיב הלשממה .התרזעל בוש ונלש םירוביגה .הזב םהל רוזעל איה ךלש המישמה .סורהל ךירצ התאש תוצלפמ ינומה תא ףוקתל לכות םויב .תויומדה לש הריחב שי הלעמל ןימי דצב .תוצלפמ לש ביתנב םישלו םתוא לע הציחל .שדחה םוקמה לע םישלו םתוא רכזיהל הצור התא םא .םישנאל רוזעלו תוצלפמה תא דימשהל
" "