סימניות

משחק Amigo ורפב & יטקראה 5 ןת באינטרנט

                                  Amigo coyote 5 Arctic & Peru קחשמ

Amigo ורפב & יטקראה 5 ןת (Amigo coyote 5 Arctic & Peru):

.ו'צנפ הרסחו ,בר ןמז ךשמב םעט לביק אוה ,ךישמהל תועסמ Amigo יטויוק .ורפ םח ב ןכמ רחאלו ,רקה יטקראה רוזאב הנושארה ןומטה וכרדב ,םויה .יניצר רתוי הברה הז םעפהו ,דוכל היה ,דימת ומכ ,אוה ,םיעסונ רוזעל בוש םירודכ .תושדח תואקתפרה םע ךתוא תוצרל רחביי אוהו ,רוביגה רוזעת התא לבא ,תוקנל וכרטצי ל
" "