סימניות

משחק ןת Amigo 4 תועסמ באינטרנט

                                  Amigo coyote 4 Travel קחשמ

ןת Amigo 4 תועסמ (Amigo coyote 4 Travel):

.טביט לע ןיסב םיררוגתמה ,יד תוירטפ םע טנרטניאב שגפנ Amigo יטויוק .ול םיליעומ םהו ,םינולב לש הצובק ירה תוריהזב לבא ,ךרדב ךלה הבישחה לע Coyote רק .ותבוהא תא תוארל אל ידכ ותיא שגפיהל וא ,םניח ןבאה לע קיתה לש םיינעה תא איצומ ת
" "