סימניות

משחק Amigo 3 ןת באינטרנט

                                  Amigo coyote 3 קחשמ

Amigo 3 ןת (Amigo coyote 3):

.תודוכלמה ינפמ םמצע הלצהב לגרתלו תוידוסיב ןיכהל טילחה יטויוק ,ןכוסמ עסמב רחא ת .חטשה ינפ לא הצוחה ףועל ,םכתרזעב הסנמו יעלס קיקנ לש תיתחתל דע דחוימב הז .דדוב ראשיהל ול תתל ,םיצצופתמ םירודכה םינתונ אל ,יטויוק ךרדמ לוחב ףורגל םיצוק
" "