סימניות

משחק Amigo קרוי וינ דצ :2 יטויוק באינטרנט

                                  Amigo Coyote 2: New york party קחשמ

Amigo קרוי וינ דצ :2 יטויוק (Amigo Coyote 2: New york party):

.תורצל ףרה אלל ברעתמ אוה לבא ,עוסנל בהוא Amigo יטויוק .יפוסניאה ןוטבה לגנו'גב דוביאל קרוי וינ תא תוארל ךלה אוה םעפה .הנוכנה ךרדה תא אוצמל ידכ הטמלו ןילופורטמה לעמ הובג ספטל ןויערה תא לביק אוה ,ר .אירמהל לחהו ,םח ריוואב םיאלמ םינולב המכ הנק אוה .ןכסמ ויתסב ,ץרפ םירודכה תא םא ,ךרדהמ ילושכמ תא רסה
" "