סימניות

משחק 3 לסרודכ ןונק באינטרנט

                                  Cannon Basketball 3 קחשמ

3 לסרודכ ןונק (Cannon Basketball 3):

.םילזאפ ,טרופס יקחשמ ,הרויה לש בוליש - ונלש קחשמה ,חדקא ירי ,לסרודכ קחשל .אבה בלשל רובעל לכות אל תרחא ,בהז יבכוכ תא ףוסאל דפקה רודכה לש קחרמו הבוגה תא .רבכעה םע הקירז ןמאתהלו הארמה תא ןקתה
" "