סימניות

משחק Amigo Coyote באינטרנט

                                  Amigo Coyote קחשמ

Amigo Coyote (Amigo Coyote):

.יטויוק ןמאנ רבח היה Amigo Pancho תמסרופמה תומדה יכ ררבתמ .חורבל הווקת אלל קומע ןוינק תיתחתל עוקת אוה ,ןכסמ ןת לע לפטל ידכ תחא םעפ תוחפל .תוער םיסוטקק holing תועוב רשפאת אלו ךרדב םילושכמה תא ריסת םא ,יוכיס ול שי ויש .רבכעה םע ךשמה
" "