סימניות

משחק ספוה ףדרמה :היפוטוז באינטרנט

                                  Zootopia: Hopps Pursuit קחשמ

ספוה ףדרמה :היפוטוז

Zootopia: Hopps Pursuit

.ינסיד תמסרופמה הרבחה לש ףדרמה ספוה :שדח שגרמ קחשמ היפוטוז ונינפל .תויטנגילטניא ולש תויחה ידי לע סלכואמ ינועבצו ידוחיי םלוע ורצי םהש עגרב .Zveropolise תראופמה ריעב םידבועו םייח םלוכ .תויפה םלוע תריב יהוז .הז םע תקבאנ הרטשמהו עשפ שי םוקמ לכב ומכ ,לבא .םהמ דחא איה תושכ ידו'ג .םהלש םולשה לעו םיחרזא לע ןגהל רוזעל הבוחה לע תכלוה איה םוי לכ .ףלד לע ךרדל אציו ףסכ לש תיקש םע רמגנ קנבה דדוש רותב ואר םהש המ ,וגוז תב םע דח .וירחא ףדרמב תקסוע ךרדל לבלובמ אל ידו'ג .םיכורא םיקחרמל רובע קתנתהל לגוסמ היהו רהמ דואמ היה םשאה לבא .ותוא קיבדהל ידכ ונלש הרוביגה וישכע .םהיתחתמ לולצל וא ,םילושכמ לעמ ץופקל ,תובוחרב םיצר .ץפנלו ץיפקהל טושפ ןמז ךל ןיא םא .םיתב תוגג לע העיבת ךישמהל לוכי םגש הבר תוריהמב ותוא תא דילקהל לכות ,ןמז ךשמב .רהזיהל זא םהייח השולש קר ךל שי "הטמל ,הלעמל ,הלאמש ,הנימי ."- םישקמ ירוציק םע תטלשנ תומדה .היפוטוז קחשמ :םידמחנ דואמ הקיסומו הקיפרג ףדרמ ספוה שי .דחא ןקחש אל שידא ובזעי אל דואמ טושפ םה םיקחשמב .םילושכמ טושפ םש - תוצלפמ ,שא ןיא .םירגובמ וליפאו םינב ,תונבה תא קחשל לוכי אוהש ךכ .הנהתו ךלש דיינה ןופלטה וא טלבאטה ,בשחמל ותוא דירוהל .טנרטניאב תשרב קחשל םג רשפא .תויתרבחה תותשרה לש ןובשח םע תורבחתה וא םומינימה םושיר תכלל ךכ םשל .ךלש ליפורפב גצוי קחשמב ךלש םיגשיההו תומדקתהה לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more