סימניות

משחק Menac לש וירטסימ ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spider-Man Mysterio's Menace קחשמ

Menac לש וירטסימ ןמרדייפס

Spider-Man Mysterio's Menace

.יטמוטוא קשנ םע םישנאב תוריל ,ףרוטמ קאינמ עיפוה תובוחרב יכ ,דחפב וטלמיי םיקרוי .םיבר סרהו םיעגפנ תרתוה ,תחא דוע הירחאו ,םדמ בוקע תוחפ אלו דוע היה ,הזה עוריאה .ןרתח ירזכא חצור ,םידחוימ םיטקפא דהוא ,וירטסימ םייאמ לצ אוה םייגרטה םיעוריאה ל .ברקל ול םרוגש המ ,רוביגה תא גיצמ אוה ,וז ךרדב .האמ יפ לדג רקראפ רטיפ םוקנל ןוצרהו השק הלחמ לש הווסמב טלמיהל חילצה ךא ,שגפנ א .דבל לועפל אל וירטסימ יכ ,םישיבכעה רוזעל ךירצ התא וירטסימ ןמרדייפס לש Menace ק .ךרדב םיביוא תורשע סורהל בייח התא ,לבנה תרואמ לש עיגהל ולש ןמאנה minions חינה .ויפורגא תא ללוכ ,הטיש לכ תועצמאב ,ףוקתל זעיש ימ לכ סורהל םחר ,תובוחרהו תוגגה .ורורחשל הביסה התיה רשא ,תמדקתמ חומב לודיג לשב טעמ שי םעפה יכ ,םחליהל ואובי בו .םיווש םיבירי ינש לש ברק ךשמיהל יופצ וירטסימ ןמרדייפס לש Menace תנשב .חוכ הוושמה שדח לע קשנ לש תפסותבו תושידח תויגולונכט לע תוססובמ תושובלת רוציל ו .ערל בוט ןיב תיפוסה תושגנתהב לצנל םיבנגו םירטסגנג תתסה ,שיתהל הסני ביואה ,חוכ .Z - הפקתה ,X - ץופקל ,יפואה יצח תא זזה .טנרטניא קיפהלו םירוביגה תוריקה תא זיזהל ךל רשפאמ םיציחה ישקממ דחא בוליש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more