סימניות

משחק םימ תשלגמ תפות באינטרנט

                                  water slide inferno קחשמ

םימ תשלגמ תפות (water slide inferno):

.תויפוקש - םימ ינקתמ שמתשהל טילחה רוביגה ,םירהה ןמ םידרוי תוריהמבו רומשל ידכ .השק ןחבמ ךופהל לוכי זילע ףיכ ,ול רוזע .הנקתהה רבעמ סוטל אל ,תוינפה לע םלב ,ףוסיא תועבטמ ,הפירש לש םיסיכ תוזירזב הפקע
" "