סימניות

משחק הגלפמה קולב באינטרנט

                                  Block Party קחשמ

הגלפמה קולב (Block Party ):

.םירחא םירוביגו רקסגדמ לש םיניווגניפה ,טאקו םאס ,ה'גנינה יבצ גופס בוב :ןואידול .םוקימ םג ומכ ,ויבירימ המכ הוולי ימ רחב .םיכלהמ לש הזרז תומכה תא דובעלו תויבוקה תא קורזל .בהז תועבטמ םפילחהל םילוחכ םירומיה יבבש ףוסא .םויסה וקל עיגהל היהי ןושארהו בהזה לכמ רתוי לבקי ימ תא חצנל .ףסונ יוציפ לבקל תנמ לע םיקחשמ-ינימב תא וצימחת לא
" "