סימניות

משחק האלולה ביבס ץורימ באינטרנט

                                  Race Around The Loop קחשמ

האלולה ביבס ץורימ (Race Around The Loop):

.לגנו'גב עיפוהש ,שיבכה תווחל ךלוה Ellivan וגנאבב ליפ בנרא ,רטוז תרזח .תולולת תוינפ רבגתהל ידכ קיפסמ הצואת ךרטצת ,האלול ךותב םיפוטע ,טרס תוחור ,בל י .הבוט האצות תוארהל ול רוזעלו שקבמה רחב .עצבתהל לוכי אל עוסנל תרחא ,קורי הדשב עיגמ ץחה רשאכ חוורה שקמ לע וצחל
" "