סימניות

משחק Ellyvan סוקוק Parade באינטרנט

                                  Ellyvan's Coconut Parade קחשמ

Ellyvan סוקוק Parade (Ellyvan's Coconut Parade):

Ellivan - לוחכה יכה רטוז ריזח ,ליפ גזמ בוט רבח. .םיירט תורפ לש רוסחמ ןיא דחא ףאלו לגנו'גה לכב ןיבוט לש הריסמה םיקסוע םיבר םייח .ץורחה חילשה תודוה .סוקוק יזוגא לש הלשבהה דובכל ולש דעצמה שידקהל טילחה אוהו החונמה םוי לש רוביגה .לובי רתוי וסנכתי םהו םירבח לש תרשרשה ראש ךרד לע ארקי ,סוקוק יזוגא ףוסאל עסונ .ץעב עגפ וא ,הכירבל סנכיהל אל דעצמל םיציח להנ
" "