סימניות

משחק ' Zippin לש Zooter Zip - דחי באינטרנט

                                  Zooter's Zippin' Zip-Along קחשמ

' Zippin לש Zooter Zip - דחי (Zooter's Zippin' Zip-Along):

.הפיה ףונהמ לעפתהלו ליבשה לע בוכרל ,הנוכשה תא תופייל הטילחה Taksikraba וגנאבב .םיאתמ ןמזבו םוקמב תעיבק ידי לע הנומתה תא ריבעהלו רבכעה םע חולב םינוכנה םיביכר .םיוות עבקו רדהנ םיענ םוקמ רוצ
" "