סימניות

משחק Zooter לש לגנו'גה תודוקנ באינטרנט

                                  Zooter's Jungle Dots קחשמ

Zooter לש לגנו'גה תודוקנ (Zooter's Jungle Dots):

.תחא הנועבו תעב הקיטמתמו רויצ יחקל םע הל רוזעל ךממ שקבמ רטוז קיחצמ ריזח .הנהמ קחשמ ב םלשומ ןפואב םיבלושמ יעדמב ינש יכ ררבתמ .שארמ העובק הנומת רייצל בוטרה לוחה םש ,םיה ףוח לע תחונו העבג דרומב תכלל הנטקה .תויומדה תחא ןכומו ונקויד תא רייצל ךירצ התא זא ,תיללצה תא לבקלו ןוכנה ףצרב םיר
" "