סימניות

משחק ךלש 2 סובה תיזטנפ Edition קאו באינטרנט

                                  Whack Your Boss 2 Fantasy Edition קחשמ

ךלש 2 סובה תיזטנפ Edition קאו (Whack Your Boss 2 Fantasy Edition):

.תילאוטריו תואיצמל םתוא םישל ךכ ,םתדמשה לש רתויב תומכחותמה תוטישה לע םימלוח םת .ןטק דרשמב דיקפ אצמנ הגהה תא םשייל ידכ םישורדה םילכה לכ תא ,שארה לש באוכ סרה ת .עפומהמ תונהילו רבכעה לע ץחל ,םתוא אצמ .אבה תוינדבוא אשונ רחא שופיחב ליחתהלו יקנ םיאתמה רותפכה לע רשקתהל תומילאה רחאל
" "