סימניות

משחק Quest for קייקנפה באינטרנט

                                  Quest for Pancake קחשמ

Quest for קייקנפה (Quest for Pancake):

.תוריפו פוריס םע קייקנפ לוכאל בורקה הפקה תיבל יתכלהו בער ארונ ורדפ ונרוביג .והשפיא תובכעתמ וררוע בר ןמז הזמ רשא ,תוקינכט התואל םישורדה םירצומה תא הרסחו ק .ול רוזעת התאו ,םירחא םיביכרמו קיר בלח שפחל טילחה רוביגה ,ךרדב יאנוכמה דועב
" "