סימניות

משחק דוסה תיירפס רובע תישאר Quest היפוסב באינטרנט

                                  Sofia the First Quest for the Secret Library קחשמ

דוסה תיירפס רובע תישאר Quest היפוסב (Sofia the First Quest for the Secret Library ):

.םיהכה םיידוסה םירבעמה לא תלדה תא חתפ יכ דוס ףונמ הלעפוהו וילופ אבה ףדמהמ החקל .תודיח רותפלו םישורדה העיסנ יטירפ תא ףוסאל ,םירתסנ תומוקמ רוקחל הכיסנה לא רובע .ולש תוארוהל בישקהל התאו ,קוניתה תא חקיי בנראה
" "