סימניות

משחק הינמלסרב WWF רגתא באינטרנט

                                  WWF WrestleMania Challenge קחשמ

הינמלסרב WWF רגתא

WWF WrestleMania Challenge

.קחשמ תולוסנוקו ואדיו יקחשמ תריציב החמתמה ודנטנינ תינפיה הרבחהמ הינמלסר רגתא ש .םיקוח ילב המיחל לש םלועב עודי אוהו ,טרופס םירוטלומיס יבבוחל דעונ הזה קחשמה .דואמ הטושפ איה הלילעה .טרפב טרופס םלוע תופילאב םיפתתשמ ךופהנ ךתיא ונחנא .םירחאו ,ןסנה ןטס ,שאנ ןיווק ,Sammartino ונורב ןוגכ םיעודי םיבכוכ םע הרחתת ךלש .ןוחצינ רובע תודוקנ חיוורהל ולכות םהבש םיבלש המכ ינפ לע ערתשהל תויורחת .תוקינכטו קרוז לש בחר ןווגמ רובע תוקנעומ רשא ,תודוקנ לע קרו ךא וא חצנל לוכי הז .םיפוצ יפלא יניעל ריהב רוקרז תחת ךמצע תא אצמת התא ,הריזל סנכנ אוה זא .staratsya ותוא סופתלו ביואה םע רוגסל ליחתהל לוכי התא ,לצליצ ןומעפהש עגרב .תדלקמה תועצמאב תעצבתמ םיוות תטילש .הריזל ביבסמ ונלש רוביגה לש העונתה יארחא"הלאמש ,הנימי ,הרוחא ,המידק"םיצח .םלה יכילומו תוקינכט לש בחר ןווגמ רובע םירחא םירותפכ .קחשמ תורדג תייסיטרכ לע הדיפקב לוהינ תוקינכט דומלל םהלש ץועייב לובלב עונמל ידכ .םדמדא עבצ תבירצ ינושארה בלשב - רוא יווק ינש םה תעבטה לש לאמשו ןימי םידדצה לע .ךלש ביריהו התא םייחה תמר לש הז דדמ .ביואה רבעל ולטבל ךירצ התאש רורב ןוחצינ גישהל ידכ .וב םיוסמ ןמז קרפ ותוא קזחהו uduschayuschy תדיכל לע ביריה תא סופתל היהת הז רוב .םיפורגאו תוקינכט תועצמאב םייחה קרוע ןכדעל ןיפולחל .ןושארה םוקמה לע םחלנ התא רבדה לש המרה רחאל המרב רבוע .רתוי םינכוסמו םיקזח םג ויהי ךלש םיביריה יכ רוכז .םהלשמ ידוחיי המיחל תוקינכטו ןונגסב םירתימ שי םהמ דחא לכ .הלחתההמ לכה ליחתהל ךרטצי אוהו םירחתמהמ אירממ יכ ברק דיספמ התא םא .םינוש םיבצמ שי הינמלסר רגתא קחשמ ןכ ומכ .ורבח ןוגכ רחא ןקחש דגנ וא דבל קחשל לוכי התא .דימ בשחמה דגנ דבל קחשל ןתינ ןכ ומכ .םעפ לכב ומייקתי תוברקה תא ,הז הרקמב .םהלש םיילגרה לע דמוע ראשנש ןורחאה ימ תווצה גיצנ אוה חצנל ,הז הרקמב ,תוגוז גוז .שידא דחא ףא ריאשת אל תניינעמ הלילע תקיסומ ,תידוחייה הקיפרגה .טרופסה לש תודגא םע תחא הרושב דומעלו טלחומה םלועה ףולא ראותב תוכזל ידכו תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more