סימניות

משחק הרוי טנרטניא ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spiderman Web Shooter קחשמ

הרוי טנרטניא ןמרדייפס (Spiderman Web Shooter ):

.לודג ריע קנב יעשר דודשל תכלוה תוצלפמ לש הרובח .דחא לכ םע ןבשחתהל ,גגה לע תוברוא תורוביגה תוצלפמה ,םהלש עשרה תוינכות ףושחל חי .טנרטניאב םיקבדמה םיאשונה םתוא קורזל ידי לע תורחא םירוצי תויצטומ תואטל ,תוישופ .תחלקה ךותל ץופקל וא ,לזרב תויבח הרזחב קורזל לוכי םיקנע ורהזיה
" "