סימניות

משחק MotoRace וטוראנ באינטרנט

                                  Naruto MotoRace קחשמ

MotoRace וטוראנ (Naruto MotoRace):

.םחליהל הקסאס ו הרוקאס :םירבח ארקנש וטוראנ .זעונ ץורימ יעונפוא תוברחב קבאיי אל אוה ,אל .םויסה וק לא ןושארה תא עורקל אובל ההובג תוריהמב םיינפוא טולשל דואמ הבוט תלוכי הציחל רותפכ נ ידי הניעטה רחאל הרטנ הצאה שמתשהל ,םיצח להנ
" "