סימניות

משחק סקירטמ לע ברקה םיקירטובור באינטרנט

                                  Transformers Battle For the Matrix קחשמ

סקירטמ לע ברקה םיקירטובור (Transformers Battle For the Matrix):

Unicron תאו​​ הצירטמב תוגיהנמ המצעל ריזחהל הצור Autobots לש אבצ חלשנ minions ץרא .לבנה תופקתמ ינפמ רקי ץפח ןגהלו םיקינרקשה םחלנ רשא ,יאנשה תא רחב .חוכו תואירב לש יתועמשמ ןדבוא אלל המישמה תמר תא עצבו םיגת ףוסאל ,םיטובור לש תו .רבכע ,ASDW - לוהינ
" "