סימניות

משחק ינסיד יפוי תורחת באינטרנט

                                  Disney Beauty Pageant קחשמ

ינסיד יפוי תורחת (Disney Beauty Pageant):

.הפי יכה הזש הנימאמ דחא לכו ,יפויו הנפוא לש תיליצא השיא איה םהמ דחא לכ יכ ,רבד .ינסיד םוקיה לש הפיה יכה הרוחבה איה ימ ערכות רשא ,יפוי תורחתב ףתתשהל םתוא חירכ .תונבה לש יפויל םינמיס םישל ,םיעבשומ רבחו ,תורחתל ןנוכתהל הרענה תרזע
" "