סימניות

משחק רוזחמ -Spider יביטמיטלואה באינטרנט

                                  Ultimate Spider-Cycle קחשמ

רוזחמ -Spider יביטמיטלואה (Ultimate Spider-Cycle ):

.תוזבנהו תפסונ הפקתה ינפמ עשפמ םיפחה תא ליצהל רהממ ןמרדייפס רוביג .םימוסחמ ביצהל שיבכה לע רוביגה תא קיזחהל םידיפקמ םיביואה לבא ,ההובג תוריהמב עו .לושכמ לעמ ץופקל וא Blaster תועצמאב ,בבותסהל ידכ קיפסמ אל אוה םהילע רבגתהל ידכ .יופיר םיסונובו תוריהמ ףוסא
" "