סימניות

משחק עונלוק ףוריט באינטרנט

                                  Cinema Madness קחשמ

עונלוק ףוריט (Cinema Madness):

Crazy יטפשמ גח עגריהלו ,ךילע םיבוהאה םיטרסב הייפצ תונהיל ידכ עונלוקל ךלוה היה .ןרוקפופ םדא תזירא ישרשרמ ןופלטב תומר תוחיש ,םישנ ,קונית יכב לש תינלוק הרובח א .טרסב תויומדה לש םיגולאידה תא עומשל ןתינ וכרד טעמכו הווש ספתנ יתלב שער הז .םהלש תונוצרה תא אלמל ךרטצת איה ,rasshumevshiysya יפוצ עיגרהל רוביגה תרזע
" "