סימניות

משחק הצצפ חרפ באינטרנט

                                  Flower Boom קחשמ

הצצפ חרפ (Flower Boom ):

.םסק ,תייה הפיא ,הנאילופ .הרובח רהממ ףוסאל הצור התא םא .הנוכנה הריחבה תא ךפוהש המ ,ידיימ ןפואב ביגהלו חקפל ךירצ התא לבא ,םתוא תרבע יכ .חורה בצמ תא​​ ולקלקי הז ,ירזכא רז דלי ךירצ התא המל ,ערה יליימס - םה ,עצמאב ,המו .גזמ בוטו זילע לעפמ חק .רבכעה םע ךשמה
" "