סימניות

משחק םיסוריו תפקתה באינטרנט

                                  Virus Attack קחשמ

םיסוריו תפקתה (Virus Attack ):

.המינפ טאל לוכאל ךישמהלו ההכ הלבזמ ךותל ףוגה תא וכפה םה ,םינכוסמ םיסוריו םע דד .תילמיסקמ הליפט הביבס סופתל הסנמו הלועפה הדש תא םצמצל ,חטשה לש תוכיתח םיקתונמ .רחבנש ןוויכב יולת יטנוולר דחא לכ םיצחו חוורה שקמ לע ןמז תונותיעב ותואב ,לובגה
" "