סימניות

משחק ייאקוה תואקתפרה תנגה באינטרנט

                                  Hawkeye Adventure Defence קחשמ

ייאקוה תואקתפרה תנגה (Hawkeye Adventure Defence):

.תנכוסמ המישמל שדח דעיל רגשל הוויא .תוצלפמ לש וכרדב תדמוע רשא ,תיגטרטסא הדוקנ הנהש הריטה לע ןגהל בייח ונלש רוביגה .ינב םיררוגתמ םהב םייח רוזא תא ץורפל םה םא ותוא סורהלו תויצטומ ינומה ידי לע ףק .םיביואה לכ תא לסחל ידכ םירושיכ לש הצובק ךלש םיצחב שמתשה .םיסונוב חיוורהל ,קיודמב תוריל .םכלש קשנה ילכ תא קזחל בוט לזמ
" "