סימניות

משחק לוט תולמשב הפי יברב באינטרנט

                                  Barbie Pretty In Tulle Dresses קחשמ

לוט תולמשב הפי יברב (Barbie Pretty In Tulle Dresses):

.תוינקו םישדח םידגב ילב תויחל םילוכי אל םויה יברב יכ דוס הז ןיא .דיימ הז תא הנוק ךכ תרחא ,תבהוא תמאב איהש והשמ םאו ,תופי תולמש דדומ ךילהתה תא .ודיסקוט תופילחב םירוחב ו ברע תולמש הנייהת תונבה לכ הבש הביסמל הנמזוה איה .הביסמב הפי יכה השיאה איהש דואמ דמחנ ברע תלמש רוחבל יפויה הרזע
" "