סימניות

משחק BFFs גוגחל ךלנ באינטרנט

                                  BFFs Go Party קחשמ

BFFs גוגחל ךלנ (BFFs Go Party):

.דצ ררקל ידכ הליל ןודעומל תכלל תופיה תורוחבה שולש ,ישיש םוי לכב .עובשה ףייע דואמו דרשמב םידבוע ילילו ןאיד ,סילא .הביסמב ףיכ חוכה תא םיאצומ דימת םה יכ ,לכה הנשמ ברעב ישיש םויב לבא .המוד וניא ותואב ישיש םוי לכב יכ ,הרירבה שובל אוה - םישנ ינפב דיחיה ישוקה .תוביסמל הנפוא תולמש רוחבל הייפהפי הרזע
" "