סימניות

משחק 2 רוינו'ג טניופ סקטרוו באינטרנט

                                  Vortex Point Junior 2 קחשמ

2 רוינו'ג טניופ סקטרוו (Vortex Point Junior 2 ):

.תינוריעה היירפסב תמקוממה ,בשחמל ץורפל הטילחה סקטרוו הדוקנהמ םינרקס םיטנדוטס ה .םיוות הנומש לש דוקה רפסמ תא ןיזהל ךילע ,םירתסומ םיצבק גיצהל ידכ .תודיח לש תומכ התוא םיזמר םתוא ףוסא .ןנורתפל תונלובחתהו תונינש ימדקא עדי אל ךילע היהי .רבכעה םע ךשמה
" "