סימניות

משחק 1 רוינו'ג טניופ סקטרוו באינטרנט

                                  Vortex Point Junior 1 קחשמ

1 רוינו'ג טניופ סקטרוו (Vortex Point Junior 1 ):

.םיגירח םייוניש לש תלוברעמה זכרמב ומוקימ איה הביסהו Paranormal טניופ הנוש סקטר .חותפ רפסה תיבו תדחוימ תונכוס להנמ ,םינרקס םיריית ,םינעדמ ידי לע ףרה אלל רקב א .רפסה תיב תיירפסב הריקח עצבל םיסנמש םיטנדוטס הנייהת ונלש הירוטסיהה לש תוישארה .תורתסומ תוריט תולגלו תודיח רותפל םהל רוזעל
" "