סימניות

משחק Shore רבד הז באינטרנט

                                  It's a Shore Thing קחשמ

Shore רבד הז (It's a Shore Thing):

.תיבב קנראה תא חכש אוה יכ וליג ,םוקמל ועיגה לבא ,ףוחה לע םח denёk תולבל ןנכית .הריסב טישמ תונהיל וא חונ אסיכ רוכשל ,הדילג תונקל ,אלמ ןפואב עגריהל לכות אל רו .רוביגה ורזעי םה הדות תואכ ,םהיתושקב תא אלמל התא םא ,ףוחה לע םישנא הברה ,לזמה .שמשל םייושעש םיצפח ספספל אל םיימוקמה םע טא'צ
" "