סימניות

משחק Kaitlyn הלילצה תדסק תאו באינטרנט

                                  Kaitlyn and the Diving Helmet קחשמ

Kaitlyn הלילצה תדסק תאו (Kaitlyn and the Diving Helmet):

.עודיה לבנה תאו הרוביגה לש עבשומה ביואה ,רוחשב שיא לש הדובעה הז - קיתע ץפח בנג .ינדגובו רשיה ביואה רטפיהל םג ומכ ,בנגנה תא ריזחהלו אוצמל הדליה תרזע .םידח תונינשו חומ קרש תויהל לוכי ביואה תא סיבהל ,תודיח חנעפל ןנוכתהלו םישורדה
" "