סימניות

משחק הלרדניס ינרדומ שוגפ באינטרנט

                                  Meet Modern Cinderella קחשמ

הלרדניס ינרדומ שוגפ (Meet Modern Cinderella ):

.תרחא הנפוא וא דחא ןוויכב םהלשמ םישדח תונויער םירחא םע ףתשלו ינרדומ הנפוא גולב .הנפואה םלועב תונורחאה תושדחה םע ןמזה לכ ןכדעתמ הז .ךיסנה לש השיגפל התעתפהל הנמזהל לבא .ךתרזעל הקוקז איהו תלבלובמ התייה איה .הלש השבלהה רדחל ץוחמ הלרדניס רובע רתויב הבוטה תשובלתה תא רוחבל ןכמ רחאלו ,רופ
" "