סימניות

משחק העוב רבכע ץוציפ באינטרנט

                                  bubble mouse blast קחשמ

העוב רבכע ץוציפ (bubble mouse blast):

.תונמדזהה ול ןתנית איהו סקרקל ףרטצהל הצר ןמזמ רבכ רבכעה .ורפסמ תא אלמל הסנמ ,הרוביגה בישקהל םיצור אל םה ,םירודכה םע ירוקמה רפסמה תא ןי .ץרפ ,םיהז רתוי וא תועוב שולש לש ריוואה תצובקב רצוי התא םא ,לוגע עבצ זגפ תניעט .המישמה םע דדומתהל ורזעי רבכע בשחמ יקחשמ
" "