סימניות

משחק ךיראת ינסיד יגוז םיהדמ באינטרנט

                                  Disney Amazing Double Date קחשמ

ךיראת ינסיד יגוז םיהדמ (Disney Amazing Double Date):

.הקיטנמור וצר םה ,וממעתשה לאיראו ןימסי תכיסנ .יפלס Instagram םהילא חלשנש רושיא םג ומכ ,יטנמור טיידל לע םהל אורקל ןמז עיגה , .םיהדמ טייד לבאד הלש הפיפיה תושעל וטילחה קיראו ןידאלא .וז הטלחה לע תוחמש דואמ ויה תונבה .םייתנפוא רופיאו םידגב תא רוחבל ןכמ רחאלו ,הפיה יפלס תושעל םהל רוזעל ךירצ התא
" "