סימניות

משחק תואקתפרה סקופ יזוגא באינטרנט

                                  Nutty Fox Adventure קחשמ

תואקתפרה סקופ יזוגא (Nutty Fox Adventure):

.םישנא םהש בושחלו עגתשהל תורבה תויחה רשאכ אוה רתויב עורגה רבדה .הפי גהנתהל םיליחתמ םישנאו ,אוה םגש יתבשח ,םירקבמ קיפסמ התאר איהשכו ,תויחה ןגב .תואקתפרה שפחל הכלהו תויחה ןגמ החרבש איה .תונוש תודיח הברה רותפל ךרטצת ,וז ךרדב רובעל הל רוזעל ידכ .בודה שמתשמ הזה קחשמב להנל ידכ
" "