סימניות

משחק AmiYumi Ninja Rockstar חופנ ייה ייה באינטרנט

                                  Hi Hi Puffy AmiYumi Ninja Rockstar קחשמ

AmiYumi Ninja Rockstar חופנ ייה ייה (Hi Hi Puffy AmiYumi Ninja Rockstar):

.םיעצמאה לכב החונמו םיברעב הכילה ,םיטרצנוק ,יונפה םנמזב קור יבכוכש פיטואירטס ת .םיבכוכ לש שדח רוד - קור התאש ינפל הזה קחשמב .יתימא ה'גנינה דגנ תוברקב הרשכה הלבמ ונרוביג תוכורעת ,יונפה ונמזב .ביוא קולב תופקתה תתיבש ,זוזל ידכ תדלקמב שמתשהל ,ויבירי לכ תא תוכהל הסנ
" "