סימניות

משחק הלכה שאלפב לזנופר באינטרנט

                                  Rapunzel Blush Bride קחשמ

הלכה שאלפב לזנופר (Rapunzel Blush Bride ):

.אשינ התע לזנופר ,הלכה - התא םא דחוימב ,ספספל יאדכ אלש עוריא - הנותחה .תויעב שי ,איה הלמש לש הריחבה םע לבא ,ןתחה תריחבב הקפס אל איה .םינפ העיצמ איה רשא ,יתנפוא קיש ,םיפיה םידגבה ןיב תקלחתמ התעדל ,רדגומ תויהל לו .הכיסנ אוצמל רוזעת התאו ,תויוצרה תונוכתה בולישב הלמש הצור ינא
" "