סימניות

משחק Clicker ןונק באינטרנט

                                  Cannon Clicker קחשמ

Clicker ןונק (Cannon Clicker):

.היביוא דוכלל קסופ יתלבה ץמאמב ריבסהל רשאמ תרחא ,יביטקרטא דואמ אוה ונלש תכלה ב .םחר אלל ולולסמ ברקתמ ,תוניפס לש םוצעה אבצה תא שוגפ .םיבורה לש המצע תוקיפד - המיאתמ היהת ךלש השיגפה Schёlkayte תולובג לע הנגהל םיפסונ םיבאשמ תשיכר ,חדקאה תא המרה תא תולעהל ,תועבט
" "