סימניות

משחק Agario 3D באינטרנט

                                  Agario 3D קחשמ

Agario 3D (Agario 3D):

.םלועב םימיהדמ םיקדייח בוש רשק םכמע רוצינ ונא .3D השע אוה הז קחשמ .לודג תטלפנה םינטק םיקדייח לוכאלו תומוקמל יתעסנש היהא ליגרכ הז .םתוא לוכאלו םירחא םינקחש ףוקתל םילוכי לקשמו לדוג גוס ונחנאש עגרב .תודוכלמ רידגהלו ףודרל .הניפל גוהנל וא ,ביואה תא ףיקהל הקולח לש הטישב שמתשה .תרשב Top 10 תא ןזהו הזה קחשמב ףולא תויהל
" "