סימניות

משחק ןי'גייבל minions לויט באינטרנט

                                  Minions Trip To Beijing קחשמ

ןי'גייבל minions לויט (Minions Trip To Beijing ):

.יביטמרופניאו םיענ לויט לש ןורכיזב םתוא תחקל ולכויש ידכ ,תורכזמ ףוסאל םהל רוזע .םימיוסמ םיחירא תומכ תא ףוסאל - הרטמה תבוקנ תמר לש הנוילעה תינמיה הניפב .הדשהמ ריסהל ידכ ההז רתוי וא שולש לש תוצובק לע ץחל
" "