סימניות

משחק יטפשמ תווצ ישנא םיקירטובור באינטרנט

                                  Transformers Team Trial קחשמ

יטפשמ תווצ ישנא םיקירטובור (Transformers Team Trial):

.םלש תווצ םיקירטובור ונל שי הזה קחשמב .ןושאר וילא עיגי ימ לש תכלה יבכוכמ דחא לש טילשל ךופהל עבשנו ,תורצב היהש ורבח ת .םינולב אלמ שיבכהו ורטינ םע תינוכמ םג תוקלוחמ שי לבא ,םיטירואטמ םיעלס לפונ ןמז .םויסה וק לא עסונו וטואה תא דחוימ ןוירש םישל ,יאנש רחב
" "