סימניות

משחק .ןודא Splibox באינטרנט

                                  Mr. Splibox קחשמ

.ןודא Splibox (Mr. Splibox):

.ויחא בנג םיטאריפה יכ תובזכאמ תועידי ול איבהו אב רוודה ,לודג ץע לצב הנשד םיירה .בצמה תא ליצהל יתכלה דימו ראש עטק רוביג .חוכ קר לבא ,תוילמרונ תולימ םיניבמ וניאש ,םיבנג לש היפונכ תתמעתמ תומדה ,ול רוז .תומרל ירשפא הזו ,ינויגה אל םתיא םחליהל .םדקתהלו הכימתכ תודיחי תונבל הרוביגה תלוכיה שמתשה
" "