סימניות

משחק 2 םידפרעה רובע The Sun תריט לש תצלפמ באינטרנט

                                  Monster's Castle The Sun for the Vampire 2 קחשמ

2 םידפרעה רובע The Sun תריט לש תצלפמ (Monster's Castle The Sun for the Vampire 2 ):

.ולש הריטה ךותב שמש תונרק ויה יכ יל עדונ רשאכ גאדומ ךכ לכ אוה ונלש רוביגה יכ , .םיבוהצה םירהוזה םירודכה תא ריסהלו תיקנע ולש הזוחאה לש הניפ לכב קודבל ול רוזע .םיקומעה םירעפה לע רובעל ידכ ,ףלטעל ךופהל ידכ תומדה לש תלוכיה שמתשה ,םיחוטב לו
" "