סימניות

משחק iPlayer: Tides םיבכוכ ןיב עסמ באינטרנט

                                  Tidal Trek קחשמ

iPlayer: Tides םיבכוכ ןיב עסמ

Tidal Trek

ץימא םינטפקה לע םיה ברק קחשמ ?םיפצקומ םילג הוואגב האג ר'גור ילו'גהשכ ,רוחש לגד םע םימה תניפס .תוברק ,תועסמ ,תונכס ,םידקת תורסח תואקתפרהל ךרדה תא חתופ ימי ברק .םימשב וליפאו ,םיקמעמב ,םימה לע :סוטמ לכב םיביוא םחלנ ,טשמה תא ק .ךלש דמחמה תויח לש הרבחב תוססובמ תויושגנתה ךופהל םג ומכ ,הדליגה םיעוריאה לש הירוטסיה .םיכורא תועסמל םתוא חולשל ,תוניפס תונבל ודמל םה .םהלש תוברתה םע תונוש תומוא ידי לע בשוימ תובר תושדח תועקרק תולגל .ךמצע רובע דחוימ והשמ שוכרל תונמדזה ןמזב ובו ,קוש דוע איה תעדונ .הרשעהו חותיפל תויורשפאה לכ תא שדחמ הארנ התא ,ברקה תא קחשמ התא ם .ןכומ לע תויחל םיפידעמה םיבנגו םיכוסכס תופצל דימת ,חוור שי הפיא .םתוא דודשלו ,ךרע ירבד םיסומע םינאוורק םיכחמ טאריפ תויפונכ ,רישע .רוחשה םימה ץרפמב הצרפש ,היולג המחלמל הגרדהב וחתפתהו וכלהש ,ולחה .ימורדה סונאיקואה תא סופתל ולחהו תוינופצה תומדאה תא ושילחהו רתוי !ברקל ,םיטאריפ .הז תא םישגהל עייסמו המישמה תא ןתונ ,םיעוריא ,םיללכה תא גיצמו ,ך .קנע בצ - םי תצלפמ םע ברק היהת הנושארה ברקה תליבט .םי iPlayer ברק ב רתוי תיניצר המישמל ךל תחילש ינפל הטילש לש ןורק .הנטק הריס אוה ךתושרל ףצ קר טישה ילכ תאו ,הפורט הניפס רחאל אלפ ח .תיתימא הניפסל תופיחדב םיקוקז םתאו ,הזכ ףצ בכר לע ומחלית אלש ומי .תיתימא המיחל תניפס תונבל םהילע ףסכ תושעל תניוצמ הביס וזו ,והשמ .רחסמה לש עדמה תא דומלל וליפאו ,יאה לע םיסיסבה תא קזחל םג ומכ ,ת .תומוקמב ברקה לש םיפתתשמה תא דימעמ רשא גטרטסא לש דיקפתה תא לבקמ .ברקה הדשב ישומיש היהי הז ידוחיי תויונמוימ םתוא דמלל ןכמ רחאלו ם .םיעוריאה תוחתפתהל םורתי םג אוה ,דמחמ תייח ךל שי רשאכ .ןיינעמ קחשמ איה תחא המחלמ אל לבא .תומדקתהה לש בושח קלח םג הז יכ ,יאה לש רדסהל בל םישל .יאה לע ישארה ןיינבה - רונמ • .ירשפא יתלב אוה םיסמ לש היבגו חותיפ ,הז ילב .תוניפס תיינבל ץע לש השורדה תומכה תא רובצל רזוע - ץע • • Doc - םיפסונ םירמוח קפסמ. .םימישרמ םילומגת םע םיסובה תא ךושמל - הרובחת תוניפס •
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more