סימניות

משחק שאו ברח באינטרנט

                                  Sword & Fire קחשמ

שאו ברח (Sword & Fire ):

.תוצלפמ לש תוטישפ ינפמ ולש רפכה לע ןגהל רפכה יבשותל הרזע .וסרוהל סכנה לא עיגהל םהל רשפאמש המ ,ביואה תא שוגפל ןמז םהל היהש ךכ ,םהילייח ץ .הנוכנה הקיטקטהו היגטרטסאה תא ץלאל קר וקיספי םד תואמצ תוצלפמ יכ ,תונוסח תועורז
" "