סימניות

משחק Octonauts הלצה הלילצ קומע באינטרנט

                                  Octonauts Deep Dive Rescue קחשמ

Octonauts הלצה הלילצ קומע (Octonauts Deep Dive Rescue):

.הרעסה יקמעמב יבשותמ םיבר ליצהש ,ויתימע קומ לש המגודה תובקעב השעמ תושעל טילחה .םיגדה לכ תא גורהל ךרדה לע םיאצמנ רשא ,ילמשח חפולצ ריבעהל ןמזה עיגה​​ סונייקואה .הנקא לש שיבכהמ םתאצוה ,ןכסמה גדה תא ליצהל טילחה ונלש תח אלל םירבח .הנקא הרקמ לכב קחשמה לש ףוסל בורק דע תוחשל אל לבא ,םיגד ףוסאל תללוצה תא להנ
" "